Dagelijkse lezing

vorige dag volgende dag

Dinsdag in week 34 door het jaar

Uit de profeet Daniël 2,31-45.
In die dagen sprak Daniel tot Koning Nebukadnessar: Koning, in het visioen dat u hebt gehad,
hebt u een zeer groot en helderglanzend beeld voor u zien staan met een schrikwekkend uiterlijk.
Het hoofd van dat beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen van zilver, zijn buik en lenden van brons,
zijn benen van ijzer, zijn voeten waren gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem.
Terwijl u toekeek, werd er een steen losgekapt zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam;
die steen raakt het beeld en verbrijzelde de voeten van ijzer en leem.
Tegelijkertijd vergruizelden toen het ijzer, brons, zilver en goud en werden door de wind meegevoerd
als het kaf bij het dorsen van het koren. Van het beeld bleef niets over,
maar de steen die het getroffen had, werd een grote berg die heel de aarde bedekte.
Dat was uw droom. Nu zullen wij u zeggen wat hij betekent.
Koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap,
de macht en de kracht en de majesteit heeft geschonken
overal waar mensen wonen, aan wie Hij de dieren van het veld en de vogels aan de hemel
in handen gegeven heeft en die Hij over hen allen deed heersen, u bent het hoofd van goud.
Maar na u zal er een ander rijk komen, dat geringer is dan het uwe,
daarna een derde rijk van brons, dat over de hele aarde zal heersen,
en tenslotte komt er een vierde rijk, hard als ijzer. Juist als ijzer dat alles kan vermorzelen
en tot gruis maken, zal dat rijk de voorgaande rijken verpletteren en verbrijzelen.
Dat de voeten en de tenen, zoals u gezien hebt, gedeeltelijk van leem, gedeeltelijk van ijzer waren,
betekent het dat het een verdeeld rijk zal zijn. Maar toch zal het de hardheid van ijzer hebben,
want zoals u gezien hebt, was er ijzer met modderig leem verbonden.
Dat de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem waren,
betekent dat het rijk gedeeltelijk sterk, maar gedeeltelijk broos zal zijn.
En dat, zoals u gezien hebt, het ijzer met modderig leem verbonden was, betekent:
men zal trachten de delen van het rijk door huwelijken te verbinden, maar die delen
zullen met elkaar geen eenheid kunnen vormen, evenmin als ijzer en leem dat kunnen.
Maar in de tijd van de koningen zal de God des hemels een rijk stichten dat in eeuwigheid
niet te gronde zal gaan en niet aan een ander volk zal uitgeleverd worden.
Het zal al die rijken verpletteren en er een eind aan maken, maar zelf zal het in eeuwigheid blijven bestaan.
U hebt immers gezien hoe er uit het gebergte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam,
een steen losgekapt werd, die het ijzer, het brons, het leem, het zilver en goud vergruizelde.
De grote God heeft aan de koning geopenbaard wat er in de toekomst zal gebeuren. De droom is waar en de uitleg betrouwbaar.'


Uit de profeet Daniël 3,57.59.60.
Loof de Heer, alle schepselen Gods,
prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft Hem, alle boden des Heren,
hemelse machten prijst Hem.

Looft Hem wateren boven de hemel,
heel zijn legermacht, prijst Hem.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 21,5-11.
In die tijd merkten sommigen op, hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken, maar Jezus zei:
'Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen, dat er geen steen op de andere gelaten zal worden, alles zal verwoest worden.'
Ze vroegen Hem nu: 'Meester, wanneer zal dat dan plaats vinden? En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren?'
Maar Hij zei: 'Weest op uw hoede, dat gij niet in dwaling gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij. Loopt niet achter hen aan.
En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren, maar het einde volgt niet terstond.'
Toen sprak Hij tot hen: 'Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk;
er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier en dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen.Doordeweekse vieringen

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed

Oude Tonge (Ebbe en Vloed)

  • Donderdag 10:30 uur

Middelharnis

  • In oktober elke vrijdag 10:00 uur Rozenkransgebed. Daarna koffie.