Dagelijkse lezing

vorige dag volgende dag

Onbevlekt Hart van Maria - Gedachtenis

Uit profeet Jesaja 61,9-11.
Uw nageslacht zal bekend zijn bij de volken, uw nakomelingen bij alle naties. En allen die hen zien, zullen weten dat zij het vokl zijn dat de Heer gezegend heeft.
Ik vind grote vreugde in de Heer, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,
zo laat God, de Heer, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.


Uit het 1e boek Samuël 2,1.4-5.6-7.8abcd.
De Heer doet mijn hart van vreugde slaan
mijn God heeft mijn hoofd omhoog geheven.
Nu sta ik mijn medebedingers te woord
omdat ik zijn bijstand geniet.

De bogen der dapperen worden gebroken
de zwakken worden met kracht omgord.
De rijken moeten hun brood gaan verdienen
die honger leed hoeft geen werk meer te doen
De kinderloze baart er zeven,
de schoot van de moeder verdort.

De Heer beschikt over sterven en leven,
Hij leidt naar de dood en roept weer terug.
De Heer schenkt armoede evenals rijkdom
vernedering brengt Hij en eer.

Hij de onmachtige uit het stof
verheft uit het vuil de geringe;
Hij geeft hem een zetel onder de vorsten.
Want Hij is de Heer van de zuilen der aarde
waarop Hij de aardschijf heeft geplaatst.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 2,41-51.
De ouders van Jezus reisden ieder jaar,
bij gelegenheid van het paasfeest, naar Jeruzalem.
En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw
daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was.
Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus,
terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten.
In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver
en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden.
Omdat zij Hem niet vonden, keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.
Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat,
naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.
Allen die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoor­den.
Toen zij Hem daar opmerkten, stonden zij versla­gen. Zijn moeder zei tot Hem:
'Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan? Denk toch eens
met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht.'
Maar Hij antwoordde: 'Wat hebt ge toch naar Mij gezocht?
Wist ge dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?'
Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde.
Hij ging met hen mee naar Nazaret en was aan hen onderdanig.
Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.Doordeweekse vieringen

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed