Uitvaart

De kerkelijke uitvaart is geen sacrament, maar wel een belangrijk moment in het menselijk leven. Als geloofsgemeenschap vertrouwen we onze dierbare overledene aan God toe. Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat God, die tijdens ons leven met ons mee is getrokken, ons ook door de dood heen zal vergezellen. Daarbij is de verrezen Heer ons grote voorbeeld: omwille van zijn dood en verrijzenis, mogen wij vertrouwen dat God ook ons bij Hem zal thuisbrengen.

Als een dierbare komt te overlijden, komen er vele vragen op de nabestaanden af. Diepere vragen over het mysterie van het leven en de dood, maar ook veel praktische vragen. In korte tijd moet er veel geregeld worden. Het is verstandig om, hoe moeilijk het ook is, tijdig met elkaar over dewensen rondom een uitvaart te spreken. De pastores zijn graag bereid om ernstig zieken en mensen in hun laatste levensfase te begeleiden.

Een katholieke uitvaart
De dood hoort bij het menselijk leven. Het brengt vaak gevoelens van verzet, verslagenheid en verdriet teweeg. De Bijbel roept ons op om onder alle omstandigheden zorg aan de dood en de uitvaart te besteden. De doden begraven is een van de werken van barmhartigheid.

Bij een katholieke uitvaart wordt het leven van de overledene en het verdriet van de nabestaanden in het grote verband van Gods liefde voor de mens geplaatst. We spreken dankbaarheid voor het leven en hoop op eeuwig leven uit. We vertrouwen de overledene en onszelf toe aan de liefdevolle zorg van de levende God. Wij brengen onze dierbare tot aan de drempel van het leven, waar wij hem of haar toevertrouwen in de handen van God in afwachting van de verrijzenis.

Het is belangrijk de uitvaart van een dierbare goed voor te bereiden en met elkaar te bespreken. Hoe doet u het beste recht aan zijn of haar persoon? Wat betekent het afscheid voor uzelf? Bij een overlijden kunt u een beroep doen op de parochie voor het verzorgen van een kerkelijke uitvaart. U kunt daarin een eigen inbreng hebben. Met de voorganger bespreekt u wat daarbij haalbaar en liturgisch gepast is.

Wat te doen na overlijden van uw dierbare?
Neem zo snel mogelijk contact op met een uitvaartondernemer en geef duidelijk aan dat u een kerkelijke uitvaart wenst. Hij neemt contact op met de parochie om in overleg een tijdstip voor de uitvaart te bepalen. Binnen de parochie wordt de beschikbaarheid van een voorganger, de kerk, het koor en de koster nagegaan. Daarna worden er definitieve afspraken met de uitvaartondernemer gemaakt.

De voorganger benadert u om een afspraak te maken om samen de uitvaartviering voor te bereiden. Tijdens dit gesprek wordt de soort uitvaartviering gekozen. Omdat het drukken van de rouwkaarten al eerder begint, moet hierop altijd een algemene aanduiding gebruikt worden zoals uitvaartviering of afscheidsdienst.

Een uitvaart vanuit de kerk.
Als regel vindt een uitvaartplechtigheid plaats in één van onze kerken. Hier hebben wij alle mogelijkheden om op waardige wijze vanuit onze geloofsgemeenschap afscheid te nemen van de overledene. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor een plechtigheid op een begraafplaats of in een crematorium de voorkeur heeft. Het is mogelijk dat daar met een van onze voorgangers een gebedsviering plaatsvindt. Alleen in onze kerken kan de Eucharistie gevierd worden en de heilige Communie worden uitgereikt.

Er zijn drie soorten uitvaartvieringen:
– Eucharistieviering,
– Woord- en Communieviering,
– Gebedsviering.

In al deze vieringen klinkt het Woord van God als troost en hoop. We vieren vanuit ons geloof in de verrijzenis. Ook de rituelen van kaarsen aansteken aan de Paaskaars, wijwater en wierook maken deel uit van alle vieringen. Bij de vieringen in onze kerken is er als regel een koor aanwezig voor de muzikale ondersteuning.

Het komt vaak voor dat een groot deel van de aanwezigen bij een uitvaart niet vertrouwd is met het kerkelijk leven en met de Eucharistie en dus ook niet deelneemt aan de Communie. Juist bij een uitvaart is de onderlinge verbondenheid belangrijk. Dat vraagt ook om een zo groot mogelijke betrokkenheid bij alle onderdelen van de uitvaartviering. Daarom zal de voorganger vaak voorstellen de uitvaart te houden met een gebedsviering, dus zonder Communie.

De gebedsviering is het meest laagdrempelig. Alle kerkgangers kunnen volledig en gelijkwaardig aan deze vorm deelnemen. Een gebedsviering biedt veel ruimte voor persoonlijke inbreng in de vorm van gedichten, een persoonlijk woord, niet-Bijbelse teksten en verhalen en eigen muzikale inbreng (bijvoorbeeld vioolspel, fluitspel, een lied door een familielid).

Als er bij de nabestaanden wel sprake is van een duidelijke kerkelijke betrokkenheid zal de voorkeur vaak uitgaan naar een Eucharistieviering. Dit vraagt de aanwezigheid van een priester en dat is helaas niet altijd mogelijk. Vanwege het eigen karakter van de Eucharistieviering is de ruimte voor de eigen inbreng van de nabestaanden hierin beperkt. Een alternatief voor de Eucharistieviering is een Communieviering onder leiding van een diaken of een gebedsleider.

Wanneer u een duidelijke voorkeur heeft, zullen wij daar dan zoveel mogelijk rekening mee houden. Uiteindelijk bepaalt de voorganger in overleg met u de vormgeving van de uitvaart.

Gedachteniskruisje.
Tijdens uitvaartvieringen in onze kerken wordt er een gedachteniskruisje opgehangen. Naast het gebed voor de overledene tijdens de voorbede laat het gedachteniskruisje de overledene in onze geloofsgemeenschap zichtbaar voortleven. Tijdens de viering van Allerzielen kunnen de kruisjes aan de nabestaanden worden meegegeven. Als de uitvaart niet vanuit de kerk plaatsvindt, kan er een ook gedachteniskruisje in de kerk worden opgehangen. Wij vragen u dan een (digitale) rouwkaart te sturen aan één van de secretariaten met het verzoek een kruisje te laten maken voor uw dierbare. Het overlijden van uw dierbare zal dan tevens kenbaar gemaakt worden in ons parochieblad ‘Rondom’ en u wordt uitgenodigd voor de viering van Allerzielen.

Begraven of cremeren?
Voor een uitvaart vanuit één van onze kerken maakt het niet uit of deze wordt gevolgd door een begrafenis of een crematie. Alleen bij een begrafenis op de begraafplaats van één van onze kerken in Oud-Beijerland, Achthuizen, Oude Tonge of Middelharnis kan de voorganger mee gaan om daar te bidden en het graf te zegenen. Er wordt na een uitvaart in een kerk niet meegegaan naar crematoria en naar andere dan de hiervoor genoemde begraafplaatsen.

Bijdrage in de kosten van een kerkelijke uitvaart
Wij hanteren vaste tarieven voor uitvaarten. De tarieven zijn, indien u dit wenst, inclusief koor en organist, exclusief de liturgieboekjes. Deze moeten door de familie zelf worden gemaakt.
Als u hier klikt krijgt u de tarieven te zien die worden gehandteerd voor 0.a. een uitvaart.

Graag ook het aanvraagformulier hiervoor invullen. De pastor of vrijwilliger, die de uitvaart zal leiden, neemt dan contact op met de familie om de viering voor te bereiden.

 

Doordeweekse vieringen

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed

Oude Tonge (Ebbe en Vloed)

  • Donderdag 10:30 uur

Middelharnis

  • In mei elke vrijdag 10:00 uur Rozenkransgebed. Daarna koffie.

Puttershoek (Huis te Hoecke)

  • Elke 1e woensdag om 19:00 uur. Daarna koffie drinken.
    In juni op de 2e woensdag ivm verkiezingen.