Dagelijkse lezing

vorige dag volgende dag

HH. Filippus en Jakobus, apostelen - Feest

Lezing uit de 1e brief van de apostel Paulus aan de Corinthiërs 15,1-8.
Broeders en zusters, ik vestig uw aandacht op het evange­lie dat ik u heb verkondigd,
dat gij hebt ontvangen, waarop gij gegrondvest zijt
en waardoor gij ook gered wordt: in welke bewoor­dingen heb ik het u verkon­digd?
Ik neem aan dat gij die onthouden hebt; anders zoudt gij het geloof zonder nadenken hebben aanvaard.
In de eerste plaats dan heb ik u overgele­verd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen,
namelijk dat Christus gestor­ven is voor onze zonden, volgens de Schriften,
en dat Hij begraven is, en dat Hij is opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften,
en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de Twaalf.
Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhon­derd broeders tegelijk,
van wie de meesten nog in leven zijn, hoewel sommigen zijn gestorven.
Vervol­gens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen.
En het laatst van allen is Hij ook versche­nen aan mij, de misgeboorte.


Psalmen 19(18),2-3.4-5.
De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 14,6-14.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.'
Hierop zei Filippus: 'Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.'
En Jezus weer: 'Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader?
Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht.
Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.
En wat gij ook zult vragen in mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon.
Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam, zal Ik het doen.Doordeweekse vieringen

Middelharnis:

  • Dinsdag 19:00 uur (ook livestream)

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed