Dagelijkse lezing

vorige dag volgende dag

Donderdag in week 1 door het jaar

Lezing uit de brief aan de Hebreën 3,7-14.
Broeders en zusters, de heilige Geest zegt: ‘Horen jullie vandaag zijn stem,
wees dan niet koppig, als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn,
waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten, hoewel ze mijn daden hadden gezien,
veertig jaar lang. Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen, Ik zei:
“Altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet.”
En in mijn toorn heb Ik gezworen: “Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.”
Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig,
ongelovig hart afvallig wordt van de levende God,
maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt,
opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd.
Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen,
blijven we deelgenoten van Christus.


Psalmen 95(94),6-7.8-9.10-11.
Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

weest niet halsstarrig als eens in Meriba,
zoals in Massa in de woestijn;
Waar uw vaderen Mij wilden tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
Veertig jaar stond dit volk mij tegen;

Ik sprak : zij zijn toch een dolend volk
zij kennen mijn wegen niet.
Daarom heb Ik in mijn gramschap gezworen:
nimmer vinden zij rust bij mij.



Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 1,40-45.
In die tijd kwam een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en Hem smeekte: 'Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.'
Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit en raakte hem aan en sprak tot hem: 'Ik wil, word rein.'
Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd.
Terwijl Hij hem wegstuurde, vermaande Hij op strenge toon:
'Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren.'
Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen
en ruchtbaar­heid aan de zaak te geven, met het gevolg,
dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef.
Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.



Doordeweekse vieringen

Middelharnis:

  • Livestream dinsdag 19:00 uur