Dagelijkse lezing

vorige dag volgende dag

Dinsdag in week 1 door het jaar

Lezing uit de brief aan de Hebreën 2,5-12.
Broeders en zusters, de komende wereld, waarover wij hier spreken,
heeft de Heer niet onder het gezag van engelen gesteld.
Veeleer geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd:
‘Wat is de mens dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?
U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst;
U hebt hem met eer en luister gekroond,
alles hebt U aan hem onderworpen.’
Doordat Hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld.
Dat alles aan Hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet;
wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was
opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen –
vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.
Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie
en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding
door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.
Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong,
en daarom schaamt Hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen
wanneer Hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters,
u loven in de kring van mijn volk.’


Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9.
Heer, onze Heer,
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde!
Wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen,
hem omkleed met schoonheid en met pracht;
heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd.

Runderen en schapen overal,
ook de wilde dieren op de velden;
vogels in de lucht en vissen in de zee,
al wat wemelt in de oceanen.Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 1,21-28.
In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafar­naüm,
en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge, waar Hij als leraar optrad.
De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit.
Er bevond zich in hun synago­ge juist een man die in de macht was van een onreine geest
en luid begon te schreeuwen.
'Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen
om ons in het verderf te storten. Ik weet, wie Gij zijt: de heilige Gods.'
Jezus voegde hem dreigend toe: 'Zwijg stil en ga uit hem weg.'
De onreine geest schudde hem heen en weer,
gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg.
Allen stonden zo verbaasd, dat ze onder elkaar vroegen: 'Wat betekent dat toch?
Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.'
Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea.Doordeweekse vieringen

Middelharnis:

  • Livestream dinsdag 19:00 uur