19 juni 2022

Aanstelling diaken Ronald Dits

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat de bisschop een kleine aanvulling in ons pastoraal team ter beschikking kan stellen.

Met ingang van 1 juni heeft de bisschop diaken Ronald Dits benoemd in het pastoraal team van de parochies De Heilige Familie en Nicolaas Pieck en Gezellen. Zijn aanstelling is voor een gemiddelde van 0,325 fte. Omgerekend is dat gemiddeld ongeveer anderhalve dag per week, verdeeld over beide parochies.

De werkuren van diaken Dits zullen ongelijk verdeeld zijn in het jaar: hij is zeven maanden van het jaar halftijds beschikbaar, de twee zomermaanden voor 20%, en de overblijvende drie maanden is hij afwezig. Vandaar het gemiddelde van 0,325 over een heel jaar gerekend. Zijn feitelijke aanwezigheid is dus anders verdeeld.

Diaken Dits werkt al heel lang in ons bisdom. Hij heeft vele jaren gewerkt als dekenaal coördinator. Sinds 2008 is hij in het parochiepastoraat werkzaam. Zijn laatste benoeming was in het Westland. Diaken Dits is gehuwd. Hij wordt in september 65 en woont in Barendrecht. Hij zal zich in een komend nummer van het parochieblad Rondom en Pieckfijn aan u voorstellen. En u zult hem zo nu en dan in de vieringen zien.

Diaken Dits zal zich hoofdzakelijk gaan bezighouden met de sacramentencatechese. Daarnaast zal hij voorgaan in vieringen, bij uitvaarten, en bij doop en huwelijk. Het beperkte aantal uren waarop hij beschikbaar is vraagt wel om een nauwkeurige afstemming.

Na het vertrek van de pastoraal werkers Nabor Langstraat en Lizzy Beenhakker is dit een welkome aanvulling in ons pastoraal team. Wij zijn er blij mee en heten diaken Dits van harte welkom.

Vicaris Van Deelen, administrator