9 oktober 2022

Aanpassingen in het liturgisch rooster

 

Brief aan de parochianen 
over enkele aanpassingen in het liturgisch rooster

M

et ingang van zondag 27 november 2022 - het begin van het nieuwe kerkelijk jaar - zullen er enkele wijzigingen zijn in het liturgisch rooster.

Er zijn drie veranderingen met ingang van 27 november 2022:

  1. 1. De aanvangstijd van de ‘late’ viering in Oud-Beijerland en Middelharnis gaat naar 11.15 uur.
  1. 2. Wanneer er in een maand een 5e zondag is - dat komt een paar keer per jaar voor - zullen er op zondag alleen   vieringen zijn in Oud-Beijerland om 9.30 en in Middelharnis om 11.30. Op zaterdag is er om 18.30 uur een viering in Achthuizen.
  1. 3. Bijzondere vieringen, zoals Allerzielen en hoogfeesten zoals Kerstmis en Pasen, zullen wordengepland al naar gelang de beschikbaarheid van het pastoraal team en assistenten. Er zal niettelkens in elke kerk een viering kunnen zijn. Wij zullen proberen dat te voorkomen, of zorgen vooreen zo goed mogelijke verdeling. Voor Allerzielen 2022 geldt dit helaas al met directe ingang.

Waarom is dit nodig?

(1) De tijd tussen de ‘vroege´ viering om 9.30 en de ‘late’ viering om 11.00 is vaak zo krap dat de voorganger geen tijd meer heeft om nog even beschikbaar te zijn voor de aanwezigen bij de vroege viering. Een kopje koffie of korte pauze zit er voor de voorganger al helemaal niet in. Bovendien is de aankomst in de kerk van de late viering vaak zo laat, dat er geen tijd meer is voor overleg met koster, lector en eventuele misdienaars. Met regelmaat beginnen de late vieringen te laat. Dat is allemaal niet wenselijk en daarom moet er méér tijd zitten tussen beide vieringen.

(2) Na het vertrek van de pastoraal werkers Nabor Langstraat en Lizzy Beenhakker is het pastoraal team heel klein geworden. Feitelijk zijn er voor de vijf geloofsgemeenschappen van de parochie De Heilige Familie nog één priester en één halftijds diaken beschikbaar. Gelukkig brengt de benoeming van diaken Dits enige verlichting, maar zijn benoeming is heel beperkt (gemiddeld nog geen dag in de week). Verdere aanvulling valt niet te verwachten. De teamleden zijn samen met pastor Jouri Konchenko benoemd als één pastoraal team voor zowel de parochie De Heilige Familie als voor de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen. Dat is niet alleen een immens gebied, er zijn samen elf kerken die alle hun aandacht vragen.

Naast de teamleden zijn er gelukkig enkele assistenten beschikbaar. Maar ondergetekende als administrator moet telkens uit Den Haag komen, wat een hele belasting is. Bovendien stopt een priester-assistent in de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen per eind van het jaar, wat de spoeling nog dunner maakt.

Deze situatie heeft er in de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen toe geleid dat per 27 november 2022 vier van de zes kerken slechts om en om een viering zullen hebben. Het liturgisch rooster is anders niet meer ingevuld te krijgen. Op een 5e zondag in de maand zijn daar alleen vieringen in Hoogvliet en Hellevoetsluis.

Gelukkig hoeven wij in de parochie De Heilige Familie nog niet tot een schema met ‘om en om’ vieringen over te gaan. Maar om het liturgisch rooster voor het pastoraal team en assistenten dragelijk te houden is er dus een paar keer per jaar wel een aanpassing op de 5e zondag van de maand en bij bijzondere vieringen.

Een kerk waar geen viering is kan worden opengesteld voor stil gebed of het opsteken van een kaars. Eventueel kan een groepje samenkomen voor een gezamenlijk gebed, zoals het kerkelijk ochtendgebed. Maar het samen vieren van de Eucharistie verdient natuurlijk wel de voorkeur. Men is dus allereerst van harte uitgenodigd om de eucharistie te vieren in Oud-Beijerland of Middelharnis. Hoe dan ook hangt het openstellen van een kerk af van de beschikbare vrijwilligers.

Tot slot

De huidige opbouw van de parochie en de geloofsgemeenschappen maakt dat wij moeten kiezen. Gelukkig zijn de gevolgen in de parochie De Heilige Familie beperkt. Maar wat dit zal betekenen voor onze parochie en kerklocaties in de iets verdere toekomst is een vraag waarover we verder zullen moeten nadenken. Het lijkt onvermijdelijk dat verdere aanpassingen nodig zullen zijn. Op dit moment is eerst een aanpassing van het liturgisch rooster nodig.

9 oktober 2022, namens het pastoraal team en bestuur,
A.J. van Deelen, administrator in de parochies ‘De Heilige Familie’ en ‘Nicolaas Pieck en Gezellen